Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Korsør Biograf Teater...

Renoveringen er slut

Og vi kan igen byde inden for i sal 1 med nye sæder, ny lyd og nyt lys - glæd dig!

GENNEMGRIBENDE RENOVERING AF EN AF VERDENS ÆLDSTE BIOGRAF
- Bevaring, forbedring og tilgængelighed

Den 17. juni lukker vi sal 1 og påbegynder en større og meget tiltrængt renovering af den store sal.

Vi starter med at tage al indmad og løsøre ud: stolerækker, lamper, højttalere, spot, gulvtæpper, scenetæppet. Når det er gjort, rykker håndværkerne ind og begynder opbygningen af gulvet, nyt gulvtæppe, ny akustikbeklædning på vægge og loft, nye lamper, ny lyd og ikke mindst nye stole.

Det er en ombygning, der rundt regnet koster 3.000.000 kr. Vi har fået fondsmidler fra A P Møller, Trelleborgfonden, Fonden Brand af 1848 og har stadig ansøgninger ude. Men der er endnu et stykke vej!

Vil du vide mere om projektets omfang, så står det beskrevet nedenfor i sin helhed. Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, så tøv ikke med at sende en mail til biografen.

FORMÅL OG UDFORDRINGER

Korsør Biograf Teater har ligget på Jens Baggesens Gade 17 i Korsør siden 1908. På baggrund af netop dette årstal hænger der i vores foyer et diplom fra Guinness World of Records. Dette fastslår, at Korsør Biograf Teater er intet mindre end verdens ældste fungerende biograf. En bedrift vi i lokalsamfundet er stolte af og værner om.

Siden 1992 har biografen været ejet og drevet af 100% frivillighed og filmpassion. Status i 2018 er, at vores forening Korsør Bio's Venner, vores besøgstal og den lokale forankring er både solid og i udvikling. Det modsatte kan desværre siges om hovedsalens tilstand, som på nuværende tidspunkt, er en massiv udfordring for Korsør Biograf Teater som et fremadrettet lokalhistorisk og kulturelt fikspunkt.
Der er behov for en gennemgribende renovering af vores største sal og det altoverskyggende formål med nærværende renoveringsprojekt er således, at vores besøgende også fremover oplever hovedsalen, vores faciliteter og vores film - og kulturtiltag som det åbenlyse alternativ til storbyernes metervareoplevelser.

Grundet hovedsalens generelle forfald står vi overfor følgende udfordringer i Sal 1:
● Gulvet hælder markant i længden og siden med følelsen af at hælde ind i sidemanden.
● Salens tæppebelægning er aldeles nedslidte.
● Det gamle radiatorsystem er udtjent og upålideligt.
● Lydskillevæggen mellem de to sale er pt. ikke godkendt.
● Salens belysning er udtjent og mangelbar.
● Salens lydanlæg er yderst forældet.

Grundet bygningens konstruktion, kæmper vi også med manglende tilgængelighed for især kørestolsbrugere, deres ledsagere, samt gangbesværede. Følgende forhold gør desværre biografen til en besværlig udflugt for
en allerede udfordret målgruppe:
● Indgang fra gaden kan kun ske via trapper
● Indgangens smalle døre besværliggør adgang med rollator
● Kørestols- og rollatorbrugere er afskåret fra det niveauopdelte kioskområde
● Kørestols- og rollatorbrugere kan ikke komme på toilettet (kan kun tilgås via trapper)
● Adgang til sal 1 og sal 2 er kun mulig via trapper
● Hældningen på gulvet i Sal 1 vanskeliggør kørsel og parkering af kørestole. Pt. er det kun muligt at parkere kørestole bag række 7 eller foran række 1, hvilket umuliggør udsyn for bagved siddende
● Udgangsdørene kræver mobil ramper til kørestole og rollatorer

Disse forhold er selvfølgelig frustrerende for os og ikke mindst målgruppen, og en direkte barriere for vores ellers fine samarbejde med bl.a. Muskelsvindfonden, Autismecenter Vestsjælland og værestedet Café Amalie, som er faste besøgende i biografen, og som alle savner og efterspørger en mere ubesværet adgang til huset.

LØSNING

I foreningen Korsør Bio’s Venner knokler vi for at bevare og styrke biografen som lokal dynamo for fællesskab. Hvis vi skal lykkes med denne vision, er en gennemgribende renovering ikke til at komme uden om. Med projektets renoverings- og tilgængelighedstiltag kan vi fremtidssikre den unikke stedbundne kultur, som er biografens arv og fremtid.
Derfor satte bestyrelsen tidligere i 2018, renoveringsprojektet i udbud. Efter nøje granskning af tilbud og mulige scenarier, indledte vi et samarbejde med den lokale arkitekt DESIGN-PLAN v/ Johnny Andersen. DESIGN-PLAN har udfærdiget et detaljeret prisoverslag og skitsetegning, som i overordnede træk omhandler følgende renoverings- og tilgængelighedstiltag:
● Etablering af eksternt handicaptoilet med overdækket adgang.
● Opretning af salens gulv, herunder ny gulvbelægning
● Renovering af vægge, inkl. lydskillevæg
● Opgradering af lydanlæg
● Udskiftning af belysning, indirekte og direkte lys
● Udskiftning af loft beklædning, forstærkning til højtaleranlæg

Grundet foyerens niveauopdelte konstruktion er det ikke muligt at flytte kiosk-området. Det vil derfor, også efter en kommende renovering, være svært for kørestols- og rollatorbrugere at komme i kiosken på egen hånd. Vi vil forsøge at etablere en løsning med mobil kioskbetjening i salen, som det kendes fra gamle dage. Udover at løse tilgængelighedsproblemet, får biografen således også en levende historisk reference, til glæde og gavn for alle besøgende. Vi vil lade os inspirere af datidens høje serviceniveau. Foto fra Korsør Biograf Teaters billedarkiv.
Dette initiativ indgår som en del af vores tilgængelighedstiltag og kan realiseres ved:
● Indkøb af materiale og konstruktion af “levende servicering”
● Indkøb og etablering af en mobil betalingsterminal

BÆREDYGTIGHED

Vores kerneopgave er at være biograf for Korsør og omegnens borgere, sådan som vi har været det i mere end 110 år. Hvis verdens ældste biograf ikke bestod i morgen, skulle de lokale køre enten 22 km til Slagelse eller 50 km til Næstved. Dette scenarie er selvfølgelig udelukket! Korsør Biograf Teater skal bestå som kulturskat, tidslomme og nytænkende lokalt filmhus. Vi mener at huset igennem sit aktive lokale virke, stadig har sin berettigelse. Vi ved at biografen har en afgørende rolle mht. fastholdelse og tilflytning. Som det kunne læses i vores aktivitetsoversigt, prioriterer vi derfor i særlig grad vores samarbejder med kommunens institutioner som plejehjem, skoler og SFO’er, med henblik på lokalforankret kulturudvikling, bevarelse og tilgængelighed. For at udbrede kendskabet til de oplevelser, der sker i Korsør-området, samarbejder vi ligeledes med Oplev Korsør. Ligesom biografen via en skærmløsning i foyeren, informerer om aktiviteter i Kulturhuset og Kongegaarden - det regionale center for kunst og musik.

Økonomisk
En gennemgribende renovering vil sikre bevaring, udvikling og tilgængelighed, men i lige så høj grad også økonomisk bæredygtighed. Bygningen og dens faciliteter vil synes og opleves langt mere attraktive, hvilket vi som sagt forventer at kunne se på belægningen. Dette overskud skal ikke længere bruges på løbende vedligehold og lappeløsninger, men kan i stedet anvendes til endnu flere brugerorienterede aktiviteter. En økonomisk fremtidssikring består ligeledes i udvidelsen af vores kundegrundlag, som nu også omhandler fysisk handicappede, både private og sammenslutninger.

Socialt
Korsør Biograf Teater er et væsentligt aktiv i Korsør ift. fastholdelse af borgere, tilflyttere og turister. Biografen er et forankret omdrejningspunkt for en stor del af omegnens sociale liv. Lykkes det ikke at renovere, bevare og udvikle biografen, er skrækscenariet at husets mange sociale aktiviteter ikke kan fortsætte. På nuværende tidspunkt løfter de frivillige en række aktiviteter, som styrker og opretholder egnens sociale netværk og sammenhold. Her kunne nævnes vores Senior-Bio som målrettet søger at opfylde de ældres behov, hvorved de måske kan styre uden om ensomhed og træde ind i et månedligt lokalt fællesskab. I vores samarbejdsprojekt “Med Skolen i Bio”, imødekommer vi udsatte børn, hvis forældre ikke har ressourcer til at introducere dem for biografkultur. Hos os får disse lokale børn og unge adgang til både filmkunst og en ny historisk forståelse af filmmediet. Vi har siden 2014 haft ledsagekortordningen. Vi har et omfattende samarbejde med bl.a. Autismecenter Vestsjælland, Musholm Feriecenter og kommunens institutioner som plejehjem, skoler og SFO’er om visning af film udenfor de normale åbningstider for at øge tilgængeligheden. Vi samarbejder endvidere på tværs af bygrænser og med andre kulturelle institutioner. I 2017 deltog Korsør Biograf Teater i projektet ”Nordisk Børne FilmFestival” i samarbejde med Slagelse Bibliotekerne og Kosmorama i Skælskør. Et samarbejde vi også vil støtte op om og fortsætte i de kommende år.

Bygningsmæssigt
I samarbejdet med DESIGN-PLAN v/ Johnny Andersen, har der fra første færd været fokus på nøgleord som tilgængelighed, æstetik og ikke mindst valg af gedigne og bæredygtige byggematerialer til udførelsen af alle dele af renoveringen. Ligeledes har det været essentielt at arbejdet udføres af lokale håndværkere, som har det nødvendige lokale kendskab til biografen og forståelse/ejerskab for projektet. Vores adelsmærke - diplomet fra Guinness World of Records bekendtgør, at biografen har bestået i 110 år. I foreningen Korsør Bio’s Venner er vi fast besluttede på, at gøre vores til, at bygningen også kommer til at fejre sin 200-års dag. Omend dette er et fjernt pejlemærke, er det kun muligt via et fremtidssikret kvalitativt byggeri og en væsentlig ekstern økonomi, hvis vi skal kunne løfte denne altafgørende bevaring, renovering og udvikling.

PROJEKTPERIODE

I et tæt samarbejde med DESIGN-PLAN har vi siden primo 2017 været gennem et vellykket udviklingsforløb, hvor vi har lyttet til målgruppernes ønsker og behov. Vores brugere har således været med til at forme tankerne bag den nye Sal 1, herunder har de givet inspiration til faciliteter og aktiviteter.
Projektets vigtigste milepæle er:
● Projektering gennemføres i foråret 2019
● Byggetilladelse opnået medio 2019
● Byggeperioden påbegyndes sommer 2019
● Genindvielsen forventes at blive ultimo september 2019
Vi forventer, at hele projektet kan påbegyndes i indeværende år. Dette under forudsætning af, at der er fundet fuld fondsfinansiering til dækning af projektets anlægsudgifter samt opnået byggetilladelse. Det er således forventningen, at vi i 2018-2019 både kan gennemføre projekteringen og byggeperioden. Gennem dialog med de lokale håndværkere forventer vi at selve byggeriet kan gennemføres inden for en tidsramme på ca. 2-4 mdr.

FINANSIERING

Indsamlede midler til dato:

A. P. Møller & Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal - 2.000.000 kr.

Trelleborg Fonden - 50.000 kr.

Fonden Brand af 1848 - 100.000 kr.

Det danske Filminstitut - 100.000 kr.